Tous droits réservés

Nkurunziza Fabrice, nyene uruvyino rwakunzwe cane “Vyagira muri beza"

#Inkingi z’akaranga

Publié :
Auteur :
Catégories :
Temps de lecture estimé : 6 minutes

Bakubwiye umwe aho ateramiye ata rungu aho ateye ikirenge harenguka akamwemwe, umwe atera ntateterwe ngo abure abitabira, yahibongoza ibinyanya bikanyaragasa binyeguruka mu bo vyizirikiyemwo bagataha biyereka; uwo si uwundi ni umunyakaranga Fabrice Nkurunziza yanditse yongera avyina imvyino y’akanovera “ Vyagira muri beza” idasiba kuvuzwa mu manza z’igihugu cose. Twaganiriye ku buzima bwiwe bw’akaranga.

Intango yo kuba umunyakaranga

Icatumye atangura kwitaho akaranga, ni uko yavukiye mu muryango ukunda kuvyina kandi nawe nyene bikamuryohera. Amaze guca ubwenge, yasanze bishobora no kuba umwuga utunga umuntu ukamuteza imbere. Yakuze yumviriza imvyino z’umugwi ndangakaranga Abagumyabanga zikamuryohera cane. Niko guca ahitamwo inzira yo gukomeza akaranga ka ba sogokuru na ba sogokuruza kugira ntikazogende akagirire kandi ashoboye kugateza imbere; na rirya gashobora kumuteza imbere we n’igihugu camwibarutse. Wewe kuvyina no kwandika imvyino biri mu maraso, ntibimugora kubifatanya n’ibindi akora n’aho bigoye (akora mu vy’ubuhinga bwa none ababizi barazi ko bisaba umwanya munini). Ariko we ntabiburira umwanya. Arashobora kuvyuka akavyukana uruvyino rushasha, akazi gaheze akarwandika rugasohoka ruryohoye cane.

None uwo munyakaranga ni nde?

Uwo aherutse kwubaka urwiwe yavukiye ku gacimbiri nyarumanga, ku muzozi Kiyange wa komine Gisozi, mu ntara ya Mwaro. Yize amashure matomato aho nyene i Kiyange aca abandaniriza ayisubuye i Nyakararo imbere yo kuja i Gitega kuri Lycée Musinzira. Arangije yaraje i Bujumbura aho yarangirije amashure ya Kaminuza. Mu 2009 niho yatangura kuja mu vy’akaranga aca yinyira mu murwi ndangakaranga Ihunja aho akiri n’ubu. Akorera ikigo Amagara mu ngo n’iterambere ( Village Health Works) kiri mu Kigutu I Vyanda mu ntara ya Bururi aho arongoye umugwi w’imico n’akaranga hamwe n’ivyinkino n’Imicokama, agakora no mu vy’ubuhinga bwa none

Ibikorwa amaze gushira ahabona

Ibikorwa vya mbere yahereyeko nk’uko abamuzi mu mashure yisumbuye na matomato babivuga, ni ugusubiramwo imvyino zaca ku maradiyo mi myaka y’2000 akazishira mu majambo yabaryohera bari mw’ikarashishi. Umwe mu bo biganye yambwiye ati: “Tweho ntituzi ingene yabikora. Yarashobora kugenda aravyina tukagenda ibirometero bitanu vyose atawumwakiriye”. N’igihe aziye i Bujumbura yarakunzwe cane kuko karyosha ikarashishi mu migwi itandukanye.

Ibindi bikorwa yabikoreye mu mugwi ndangakaranga Ihunja. Mu nkurikirane zose z’uwo mugwi, imvyino za Fabrice Nkurunziza ni izi zikurikira: Vyagira muri beza, Soma rusose, Nyaruka urabe ihunja,Tubahaye mwiriye, Basasire izo ndava, Nzimanira abantu, Nkundira ndakwigine, Ducandagishe ibibondo, n’izindi zitarasohoka. No mu kigo akoramwo ubu amaze gukora imvyino zitari nke. Aha twovuga: Village health works, Kari akaranga, Dukomeze indero, Amahoro azorama, Gupimisha imbanyi, Kurondoka ku rugero, Vumera, Dukomeze akaranga.

“Bashitsi beza” canke “Vyagira muri beza?”

Urwo ruvyino rwarakunzwe cane. Na nyene kuruvyina ni rwo akunda kurusha izindi. Amazu y’imanza yose yo mu gisagara no hagati mu gihugu nta n’imwe itarufise. Mu duhamagazo, mu mashini z’abantu, hose urusangamwo. Benshi barwita Bashitsi beza ariko izina ryarwo ni Vyagira muri beza. Avuga ko rutamutwaye umwanya munini mu kurukora.

“Urwo ruvyino ndibuka ko narwanditse isaha icenda z’ijoro nari nikanguye nca numva mvyukanye ingero n’amajambo yerekeye ubukwe. Ico gihe nari ahantu hari amatara naciye mvyuka nandika ibitero bine naraye ndabimaze. Ibindi navyongeyeko bukeye ruca rurahera. Nta munsi rwantwaye.

Ko ruzoryoha naravyumlva kubera ingoga narukorana uwo mwanya muto narukoze narumva neza ko amajambo ariko arisuka yarayaryoheye ugutwi agashikira n’umutima. Hagera mu ngero yarwo naho nkumva irarengeje. Sinatangaye cane kubona rwarakunzwe cane n’ubu rukaba rugifise akanovera kadasanzwe ku rubuga.”

Akamo atera Abarundi

Uwo munyakaranga n’ubu aracavyina. Arabandanya kwandika no gutunganya imvyino nshasha. Muri kazoza, aripfuza kuba imboneza mu kugarukira akaranga k’igihugu, asasagaze umudiho kavukire n’akanovera kawo mu gihugu no mu makungu. Anatera akamo Abarundi ngo biteho kandi bashigikire ivyino kavukire bareke kwishinga iziva mu mahanga. Nabo abavyinyi, ntibadebukirwe kuko bitebe bitebuke uwo mwuga uzoteba ubatunge.

Ikimubabaza ni uko ibikorwa vy’abavyinyi (co kimwe n’abanyatugenegene bose) bidakingiwe, abavyinyi ntibafatwe mu mugongo kandi ukamengo abantu nta gaciro baha umuziki kavukire kandi ariwo uduha iteka mu makungu. Aha agirako ashima itegeko leta isherutse gushiraho ryo gukingira ibikorwa mvabwenge agasaba ko ryokurikizwa mbere akipfuza ko leta yofata mu mugongo abakora umuziki kavukire.


Mu kubirindira abandanya ateramisha abantu mu gutwikurura no mu zindi manza, yivuga canke ahibongoza.

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour pouvoir poster un message.
Connexion

Pas encore inscrit ?

Créez un compte en une minute pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de Zeste de Savoir. Ici, tout est gratuit et sans publicité.
Créer un compte